q

NHÓM TÀI KHOẢN 64

CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÍ

 

  Danh mục tài khoản

 

Nhóm tài khoản này dùng để phản ánh hai loại chi phí ngoài sản xuất gồm: Chi phí bán hàng và chi phí quản lý.

Chi phí bán hàng là chi phí lưu thông và chi phí tiếp thị phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ. Loại chi phí này Có: Chi phí quảng cáo tiếp thị, giao hàng, giao dịch, bảo hành sản phẩm, hàng hoá (trừ hoạt động xây lắp), hoa hồng bán hàng, lương nhân viên bán hàng và các chi phí gắn liền với kho bảo quản sản phẩm, hàng hoá;...

Chi phí quản lý là chi phí gián tiếp bao gồm chi phí hành chính, tổ chức và văn

phòng mà không thể xếp vào quá trình sản xuất hoặc quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ.

.p

 

Nhóm Tài khoản 64 (gồm có 2 tài khoản):

    - Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng;

    - Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp.

p